Terma dan Syarat

 

Terma dan Syarat ini dikemaskinikan pada 14 September 2019. Sila baca untuk mengetahui tentang perubahan.

Kami, MyDoc Pte. Ltd., anak syarikat, cawangan dan entiti terkawal (“MyDoc”, “kami”), mengalu-alukan orang yang mengakses dan/atau mendaftar di laman web kami dan melanggan (“anda”) perkhidmatan kami (termasuk semua bentuk akses – laman web, aplikasi, aplikasi pihak ketiga yang dikuasakan oleh aplikasi MyDoc, dan sebagainya) (“Platform”). Kami meminta anda untuk membaca terma dan syarat ini, yang bertujuan membentuk perjanjian yang mengikat yang mentadbir penggunaan laman web ini oleh anda (“Terma dan Syarat Penggunaan”). Penggunaan laman web oleh anda dalam apa juga bentuk akan menjadi persetujuan kepada Terma dan Syarat Penggunaan ini.

1. Tujuan

Tujuan Laman Web adalah untuk menyediakan maklumat dan akses kepada produk, perkhidmatan, inisiatif, latar belakang dan sejarah kami.

2. Terma dan Syarat Penggunaan

Dengan menggunakan Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat secara kontrak dengan syarat-syarat Terma dan Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi, yang akan mempunyai kesan undang-undang yang sama seolah-olah Terma dan Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi telah ditandatangani oleh anda secara peribadi. Sejauh mana yang dibenarkan oleh undang-undang, Terma dan Syarat Penggunaan bertujuan untuk menggantikan apa-apa peruntukan undang-undang yang terpakai yang mungkin mengehadkan pelaksanaan atau kesannya. Anda bersetuju untuk tidak mencabar kesahihan semua rekod elektronik yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web oleh anda sebagai bukti yang dapat diterima di mahkamah undang-undang berdasarkan alasan ia berada dalam bentuk elektronik.

3. Akses / Perkhidmatan

Dengan memasuki Terma dan Syarat Penggunaan, anda akan diberikan lesen yang boleh ditarik balik untuk mengakses Laman Web. Keistimewaan akses anda bergantung pada kepatuhan anda kepada syarat-syarat dalam Terma dan Syarat Penggunaan. Kami berhak untuk menyekat akses anda ke Laman Web secara sementara atau menamatkan hak akses anda secara kekal pada bila-bila masa jika, mengikut budi bicara kami, anda telah gagal mematuhi syarat-syarat Terma dan Syarat Penggunaan atau menurut pandangan kami anda telah gagal mematuhinya. Dengan bersetuju untuk memberi anda akses, kami tidak mewajibkan diri kami untuk melakukannya atau menjaga Laman Web, atau mengekalkannya dalam bentuknya sekarang, dan kami secara nyata berhak untuk mengubah, menangguhkan atau menamatkan hak akses anda. Anda bersetuju dan memahami bahawa kami mungkin, mengikut budi bicara mutlak kami dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, menutup Laman Web atau menyekat akses anda kepadanya.

Laman Web ini untuk digunakan oleh orang dewasa bebas yang berumur 18 tahun ke atas. Laman Web ini tidak boleh digunakan oleh mereka yang berumur 18 tahun ke bawah. Walau bagaimanapun, Laman Web boleh digunakan oleh orang dewasa untuk membincangkan masalah kesihatan anak-anak mereka di bawah usia 18 tahun.

Anda bertanggungjawab memastikan bahawa mengakses dan menggunakan perkhidmatan pada Laman Web di negara tempat anda berada adalah sah mengikut undang-undang. Kami tidak bertanggungjawab atas penggunaan Laman Web di mana-mana negara yang menjadikan penggunaan ini satu kesalahan.

Apa-apa maklumat perubatan yang diberikan di Laman Web sama ada bertulis, tersurat atau tersirat, adalah untuk tujuan maklumat sahaja. Maklumat tersebut diberikan “sebagaimana adanya” dan tanpa sebarang jaminan oleh kami.

Akses anda ke perkhidmatan dan Laman Web MyDoc tertentu mungkin tersedia untuk anda melalui insurans kesihatan atau rancangan faedah korporat anda (“Pelan” anda), yang diberikan kepada anda oleh pihak ketiga (“Penaja Pelan” anda). MyDoc, bersama para doktor yang anda menjalani rundingan melalui MyDoc (“Doktor MyDoc”) dan kakitangan MyDoc, adalah bebas daripada, dan bukan ejen, pekerja, rakan kongsi atau wakil Penaja Pelan anda.

Dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan yang tersedia untuk anda melalui Pelan dan Penaja Pelan, anda memberi kebenaran kepada kami untuk berkongsi data asas pengenalan dan perubatan dengan Penaja Pelan bagi tujuan memproses tuntutan dan memberikan perkhidmatan mengikut Pelan anda. Kami akan mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi maklumat peribadi anda sesuai dengan Dasar Privasi kami.

Akses anda untuk mana-mana perkhidmatan dan Laman Web MyDoc tidak dijamin oleh Pelan anda atau oleh Penaja Pelan anda.

MyDoc dan Doktor MyDoc tidak mengetahui terma-terma Pelan anda dan mereka memberi nasihat dan sebarang rujukan secara bebas. Rujukan, atau apa-apa maklumat insurans kesihatan atau Pelan, yang diberikan oleh Doktor MyDoc tidak menjamin bahawa janji temu tersebut akan dilindungi oleh Pelan anda atau bahawa maklumat insurans tersebut betul atau mencerminkan Pelan anda, dan bukan merupakan pra-kebenaran oleh Penaja Pelan anda. Sila hubungi Penaja Pelan anda berhubung sebarang pertanyaan perlindungan yang anda ada tentang perkhidmatan yang disediakan oleh Pelan anda.

Sekiranya anda mempunyai aduan atau soalan tentang Pelan anda, sila rujuk dokumen Pelan anda untuk prosedur aduan yang harus anda ikuti, atau hubungi Penaja Pelan anda.

Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju bahawa setiap maklumat yang anda berikan adalah benar dan tepat, tidak mengelirukan dan ditawarkan dengan suci hati. Anda hanya dibenarkan mengakses Laman Web untuk kegunaan peribadi. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perkhidmatan bagi sebarang tujuan komersial, perniagaan atau penjualan semula.

MyDoc berhak untuk menyekat akses mana-mana orang ke Laman Web sekiranya orang tersebut menggunakan perkhidmatan di Laman Web secara berlebihan menurut pendapat munasabah MyDoc dan/atau relatif dengan corak penggunaan biasa (“Dasar Penggunaan Adil”) atau bertindak kasar atau bertindak secara tidak wajar terhadap mana-mana Doktor MyDoc atau mana-mana pekerja atau ejen MyDoc. Tindakan tidak wajar termasuk dan tidak terhad kepada: (i) tingkah laku atau ulasan yang tidak sesuai, kesat, menyinggung perasaan; atau (ii) ‘pembaziran masa’, yang merangkumi ketidakhadiran dan pembatalan. Sekiranya berlaku penggunaan yang berlebihan, tidak sesuai atau kesat, MyDoc berhak untuk mematikan akses anda ke Laman Web dan Perkhidmatan, jika kami merasakan bahawa anda gagal mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan ini.

Kami berhak untuk mematikan sebarang kata laluan atau pengenalan pengguna sekiranya kami merasakan bahawa anda tidak mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan.

Kami menyediakan platform koordinasi penjagaan dengan pelbagai perkhidmatan kesihatan yang berbeza yang diberikan melalui platform ini. Terma dan syarat khusus untuk setiap perkhidmatan ini disenaraikan di bawah.

3a. Perkhidmatan Penjagaan Maya

Kami menyediakan perkhidmatan penjagaan maya yang terdiri daripada perundingan dan maklumat perubatan video, audio dan teks dalam talian, serta preskripsi dan rujukan.

Laman Web ini ditawarkan secara langsung melalui kami atau melalui rakan kami seperti majikan, syarikat insurans atau organisasi lain yang menyediakan akses Laman Web kepada pelanggan, pemegang polisi atau pengguna akhir mereka yang lain.

Syarat khusus yang mengawal penggunaan Laman Web oleh Anda dikawal oleh Terma dan Syarat Penggunaan ini, ditambah dengan apa-apa terma yang terpakai dalam pelaksanaan melalui rakan kongsi (“Terma Rakan Kongsi”). Sekiranya terdapat percanggahan antara Terma Rakan Kongsi dan Terma dan Syarat Penggunaan ini, Terma dan Syarat Penggunaan ini akan diutamakan.

Kami menafikan penggunaan laman web untuk penyediaan sebarang perkhidmatan kecemasan atau penjagaan keadaan perubatan yang akut atau di mana rawatan/diagnosis secara bersemuka diperlukan.

Laman Web sama sekali tidak direka untuk membolehkan perkhidmatan yang disediakan melaluinya untuk menggantikan perkhidmatan doktor secara bersemuka atau hospital anda yang biasa.

Maklumat dan nasihat yang diberikan oleh doktor di Laman Web harus digunakan untuk meningkatkan kesedaran anda tentang pilihan yang mungkin ada untuk anda. Maklumat ini berkemungkinan besar tidak sesuai atau mencukupi dalam keadaan kecemasan, di mana pemeriksaan fizikal dan intervensi mungkin diperlukan.

Maklumat dan nasihat yang disediakan oleh doktor di Laman Web kami adalah berdasarkan maklumat yang anda berikan ke Laman Web kami dan doktor yang anda berinteraksi. Kami sama sekali tidak bertanggungjawab atas maklumat palsu atau tidak lengkap yang anda berikan yang akan mempengaruhi nasihat yang diberikan oleh doktor kepada anda melalui Laman Web kami. Selanjutnya, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memahami apa-apa maklumat yang diberikan kepada anda di Laman Web.

Anda mungkin akan diberi preskripsi ubat oleh doktor yang anda hubungi melalui Laman Web; anda mungkin juga diminta untuk menggunakan rakan farmasi untuk penghantaran atau pemberian ubat preskripsi. Doktor akan berusaha sedaya upaya, berdasarkan sejarah perubatan yang anda berikan dan gejala yang anda nyatakan, untuk memberikan ubat yang sesuai dengan keadaan anda. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk memastikan bahawa anda menerima ubat yang ditetapkan untuk anda atau ubat yang anda terima sama dengan yang ditetapkan oleh doktor. Kami juga tidak bertanggungjawab terhadap sebarang arahan tentang ubat yang diberikan oleh ahli farmasi atau orang lain yang berkaitan dengan pemberian ubat preskripsi anda.

Para doktor di Laman Web boleh mengeluarkan preskripsi ubat hanya apabila menurut pertimbangan profesional mereka, yang mana kami sama sekali tidak bertanggungjawab, adalah demi kepentingan terbaik anda untuk menerima ubat tersebut sesuai dengan garis panduan masing-masing yang boleh dilaksanakan secara sah.

Sesetengah kelas ubat tidak sesuai untuk preskripsi melalui dalam talian. Walau apa pun, kami tidak bertanggungjawab terhadap ubat-ubatan yang dipreskripsi melalui Laman Web.

Dengan bersetuju dengan rakan farmasi untuk memenuhi preskripsi anda, anda memberi kebenaran kepada kami untuk berkongsi pengenalan asas dan data perubatan dengan rakan farmasi bagi tujuan mengesahkan pengenalan diri anda semasa pengumpulan preskripsi anda. Kami akan mengambil semua langkah yang wajar untuk melindungi maklumat peribadi anda sesuai dengan Dasar Privasi kami.

Anda mengakui bahawa anda dan farmasi yang menyediakan ubat bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengatur penerimaan ubat dan membayar untuk ubat dan penghantaran tersebut (di mana perkhidmatan penghantaran digunakan) mengikut syarat yang anda bersetuju dengan farmasi yang menyediakan ubat tersebut. Anda tiada kewajipan untuk membeli ubat yang disediakan.

Anda akan mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan berhubung dengan sebarang preskripsi yang diberikan kepada anda termasuk terutamanya laluan pengambilan, masa dan dos; anda akan segera melaporkan kesan sampingan daripada sebarang preskripsi kepada doktor; anda akan melindungi apa-apa yang diberikan kepada anda dan tidak membenarkan orang lain mengakses ubat yang diberikan; anda tidak akan menggunakan sebarang preskripsi selepas tarikh luputnya.

Laman Web boleh memberikan rujukan kepada klinisian dalam keadaan yang sesuai.

3b. Pembayaran

Kami menggunakan pemproses pembayaran pihak ketiga untuk menangani pembayaran yang selamat untuk Perkhidmatan Aplikasi Dihoskan yang boleh dikenakan bayaran yang ditawarkan oleh Penyedia Aplikasi yang Dihoskan dan tidak bertanggungjawab mahupun dipertanggungjawabkan atas sebarang tindakan atau peninggalan oleh pemproses pembayaran pihak ketiga tersebut.

Bergantung pada polisi atau pelan insurans anda, perkhidmatan yang ditawarkan oleh MyDoc mungkin memerlukan pembayaran daripada anda. Anda boleh membeli perkhidmatan atau produk secara langsung daripada kami atau melalui penyedia pembayaran pihak ketiga. Apabila anda membeli perkhidmatan atau produk (masing-masing, “Transaksi”), anda mungkin perlu memberikan kepada kami atau penyedia pembayaran pihak ketiga, maklumat pembayaran dan apa-apa maklumat tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan Transaksi anda, termasuk dan tidak terhad pada nombor kad kredit anda, tarikh luput kad kredit dan alamat anda untuk pengebilan dan penghantaran (maklumat tersebut, “Maklumat Pembayaran”). Anda harus sedar bahawa transaksi pembayaran dalam talian tertakluk pada pemeriksaan pengesahan oleh penyedia pembayaran pihak ketiga dan penerbit kad anda, dan kami tidak bertanggungjawab sekiranya penerbit kad anda menolak untuk membenarkan pembayaran atas apa-apa sebab. Anda bermaksud dan mewajarkan bahawa anda mempunyai hak undang-undang untuk menggunakan semua kaedah pembayaran yang diwakili oleh mana-mana Maklumat Pembayaran tersebut.

Jumlah yang perlu dibayar untuk Transaksi melalui Perkhidmatan akan ditunjukkan kepada anda sebelum anda membuat pesanan. Sekiranya anda memilih untuk memulakan Transaksi, anda memberi kuasa kepada kami untuk memberikan Maklumat Pembayaran anda kepada penyedia pembayaran pihak ketiga untuk menyelesaikan Transaksi anda dan bersetuju (a) membayar fi dan cukai yang terpakai (jika ada); (b) bahawa MyDoc boleh mengenakan kad kredit anda atau akaun pemprosesan pembayaran pihak ketiga, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, akaun anda dengan kedai aplikasi atau platform pengedaran (seperti Apple App Store atau Google Play) di mana Aplikasi disediakan (masing-masing, “Penyedia Aplikasi”), untuk tujuan pengesahan, pra-kebenaran dan pembayaran; dan © untuk menanggung apa-apa caj tambahan yang mungkin dikenakan oleh Penyedia Aplikasi, bank atau penyedia perkhidmatan kewangan anda yang lain serta sebarang cukai atau fi yang mungkin dikenakan untuk pesanan anda.

Anda akan menerima resit pembayaran selepas pembayaran dibuat. Pesanan anda tidak mengikat MyDoc sehingga diterima dan disahkan oleh MyDoc. Semua pembayaran yang dibuat tidak dapat dikembalikan dan tidak boleh dipindah milik kecuali yang dinyatakan dengan jelas pada Terma ini.

Sekiranya anda mempunyai sebarang kebimbangan atau bantahan tentang caj, anda bersetuju untuk memaklumkan kepada kami terlebih dahulu dan anda bersetuju untuk tidak membatalkan atau menolak sebarang caj pemprosesan kad kredit atau pembayaran pihak ketiga melainkan anda telah membuat usaha yang munasabah untuk menyelesaikan masalah tersebut secara langsung dengan MyDoc.
MyDoc berhak untuk tidak memproses atau untuk membatalkan pesanan anda dalam keadaan tertentu termasuk tetapi tidak terhad kepada situasi berikut:- (i) jika kad kredit anda ditolak, jika kami mengesyaki permintaan atau pesanan itu penipuan, atau (ii) dalam keadaan lain yang difikirkan sesuai oleh MyDoc mengikut budi bicara mutlaknya.

MyDoc juga berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengambil langkah-langkah untuk mengesahkan identiti anda yang berkaitan dengan pesanan anda. Anda mungkin perlu memberikan maklumat tambahan untuk mengesahkan identiti anda sebelum melengkapkan Transaksi anda (maklumat tersebut termasuk dalam definisi Maklumat Pembayaran). MyDoc tidak akan mengenakan bayaran atau mengembalikan bayaran kepada anda bagi pesanan yang kami tidak proses atau dibatalkan.

4. Lesen Terhad

Bahan asal yang kami siarkan di Laman Web (“Kandungan”) dilindungi oleh undang-undang harta intelek. Ini termasuk tetapi tidak terhad kepada kandungan yang kami cipta dan miliki. Kandungan tersebut meliputi, tetapi tidak terhad pada foto, imej, ilustrasi, teks, klip video, klip audio, reka bentuk, logo, tanda dagang, kemasan dagang dan bahan lain yang terkandung dalam Laman Web ini, serta perisian yang digunakan dalam reka bentuk dan pembangunan Laman Web ini. Anda dengan ini diberikan lesen bukan eksklusif untuk menggunakan Kandungan, tetapi hanya semasa mengakses Laman Web ini. Nama dan tanda MyDoc Pte. Ltd, MyDoc, my-doc, logo MyDoc dan semua tanda berkaitan MyDoc lain yang digambarkan di Laman web ini, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, adalah tanda dagang atau tanda perkhidmatan MyDoc Pte. Ltd. Semua hak untuk menggunakan Kandungan adalah terpelihara. Antara lain, kecuali sejauh mana yang diperlukan bagi tujuan terhad untuk melihat bahan di Laman Web kami, pengeluaran semula, penyesuaian, pengedaran, persembahan atau paparan elektronik adalah dilarang. Penggunaan komersial mana-mana Kandungan adalah dilarang sama sekali. Penggunaan mana-mana tanda dagang kami sebagai metatag pada laman web lain juga dilarang sama sekali. Anda tidak boleh memaparkan Laman Web ini dalam bingkai (atau mana-mana Kandungan melalui pautan dalam talian) tanpa kebenaran bertulis daripada kami. Bagi mengelakkan keraguan, semua bahan yang terdapat di Laman Web adalah milik kami atau rakan kongsi atau pemberi lesen kami.

5. Penafian

a) Hak Milik Intelektual Pihak Ketiga

Laman Web ini mungkin mengandungi imej, bahan, maklumat, berita, iklan, senarai, blog, data, teks, lagu, audio, video, grafik, perisian, siaran web, podcast, siaran, pesanan, perisian dan bahan lain (“Kandungan Pihak Ketiga”) yang dilesenkan untuk MyDoc Pte. Ltd. bagi digunakan di Laman Web. Kandungan sedemikian adalah hak milik pemilik masing-masing. Kecuali sejauh mana yang diperlukan untuk tujuan terhad bagi melihat Kandungan Pihak Ketiga di Laman Web kami, penerbitan semula, adaptasi, pengedaran, persembahan atau paparan Kandungan Pihak Ketiga elektronik adalah dilarang. Laman Web ini juga boleh mengandungi rujukan kepada tanda dagang dan nama pihak ketiga. Tanda dagang dan nama tersebut adalah hak milik pemilik masing-masing.

Laman web ini juga boleh mengandungi hiperpautan dan pautan lain ke laman web yang dikendalikan oleh penerbit selain MyDoc Pte. Ltd., termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kandungan yang diedarkan oleh MyDoc tetapi dimiliki oleh pihak ketiga (“Hiperpautan”). Hiperpautan seperti itu disediakan untuk rujukan dan kemudahan anda sahaja. Laman web yang dipautkan ini tidak berada di bawah kawalan MyDoc Pte. Ltd. dan mungkin ditadbir oleh terma penggunaan mereka sendiri. Kami masih belum membangunkan atau mengkaji kandungan yang muncul dalam atau melalui laman web tersebut dan anda bersetuju untuk tidak meletakkan tanggungjawab terhadap kami bagi kandungan atau operasi laman web tersebut. Hiperpautan tidak dan tidak sepatutnya dianggap sebagai bermaksud bahawa MyDoc Pte. Ltd. dengan cara apa pun mengendors, menaja atau menyokong kandungan, pengendali atau pemilik laman web tersebut. Anda memahami bahawa Laman Web atau laman web yang dipautkan mungkin mengandungi kandungan haram atau tidak menyenangkan atau virus berbahaya atau komponen lain yang melumpuhkan atau berbahaya. Sekiranya anda memutuskan untuk mengakses Laman Web atau mana-mana laman web pihak ketiga yang dipautkan dari Laman Web kami, anda melakukannya atas risiko eksklusif anda sendiri. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang kehilangan atau kecederaan yang anda alami sebagai pengguna mana-mana laman web yang dipautkan, termasuk yang disebabkan oleh tindakan jahat pihak ketiga berkaitan dengan jangkitan oleh program virus komputer, kod jahat atau perisian yang tidak diingini yang mungkin menjangkiti komputer anda selepas memilih pautan ke laman web pihak ketiga yang disediakan di Laman Web kami, atau apa-apa bahaya yang mungkin timbul daripada penggunaan apa-apa kandungan pada Laman Web. Kami tidak membuat representasi atau jaminan bahawa laman web yang dipautkan akan mematuhi apa sahaja keterangannya atau melakukan operasi atau fungsi yang diinginkan, tidak terganggu atau bebas ralat, atau bebas daripada virus, cecacing, kuda Trojan atau komponen lain yang melumpuhkan atau berbahaya. Kami tidak mewakili atau menyokong dan dengan ini menafikan sebarang kewajipan atau tanggungjawab untuk mengesahkan kebenaran, kualiti, ketepatan, kebolehpercayaan, prestasi, kecukupan, ketepatan masa atau ketersediaan berterusan apa-apa kandungan yang terdapat pada laman web yang dipautkan. Kami tidak menjamin bahawa pautan akan berjaya mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang diinginkan atau laman web tersebut tetap tersedia untuk dilihat atau anda tidak diarahkan ke laman web pihak ketiga yang tidak disengajakan atau oleh tindakan pihak ketiga.

Bahagian ini mungkin tidak terpakai jika Laman Web diakses melalui aplikasi pihak ketiga.

6. Had Liabiliti

KAMI TIDAK MENANGGUNG LIABILITI TERHADAP APA-APA PERLAKUAN, TINDAKAN ATAU PENINGGALAN YANG BERLAKU DI LAMAN WEB INI ATAU SEBARANG KERUGIAN YANG ANDA MUNGKIN ALAMI. KAMI JUGA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ANDA BAGI APA-APA KEROSAKAN AKIBAT, SAMPINGAN ATAU KHUSUS, TEMASUK APA-APA KEHILANGAN KEUNTUNGAN WALAUPUN ANDA MENDAKWA TELAH MEMAKLUMKAN KEPADA KAMI TENTANG KEROSAKAN TERSEBUT ATAU BAGI APA-APA DAKWAAN YANG DIBUAT OLEH PIHAK KETIGA.

7. Privasi

a) Secara Am

Kami mengumpulkan maklumat tentang anda yang anda berikan kepada kami dan dari fail kuki. Kami mungkin menggunakan maklumat ini untuk analisis dalaman atau untuk menghubungi anda tentang tawaran atau promosi yang kami taja, tertakluk pada terma Dasar Privasi kami. Kami tidak akan secara sedar memberikan apa-apa maklumat ini (kecuali dalam bentuk statistik agregat yang tidak menghubungkan anda atau identiti anda dengan apa-apa maklumat tertentu dan tidak mengenal pasti anda sebagai pelawat Laman Web ini) kepada pihak ketiga kecuali kami mendapat kebenaran anda atau dikehendaki untuk melakukannya atas perintah mahkamah atau diminta untuk melakukannya oleh undang-undang tempatan. Anda bersetuju untuk menghormati hak privasi pengunjung lain dengan tidak menerbitkan atau mengumpulkan alamat e-mel yang diperoleh di Laman Web ini.

b) Dasar Privasi

Dasar Privasi digabungkan dan menjadi sebahagian daripada Terma dan Syarat Penggunaan. Penerimaan anda terhadap Terma dan Syarat Penggunaan juga merangkumi penerimaan terma Dasar Privasi kami. Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan antara Terma dan Syarat Penggunaan dan Dasar Privasi, Dasar Privasi akan diutamakan. Untuk maklumat lebih lanjut tentang Dasar Privasi kami, sila rujuk halaman ini.

8. E-mel yang Tidak Diminta Penspaman Perdayaan

Anda tidak boleh menggunakan Laman Web ini untuk menghantar e-mel yang tidak diminta. Anda tidak boleh mengirim e-mel yang tidak diminta ke Laman Web ini atau kepada sesiapa yang alamat e-melnya memiliki nama domain yang digunakan pada Laman Web ini. Anda tidak boleh menggunakan nama domain kami sebagai alamat e-mel kembali dengan nama samaran untuk sebarang komunikasi yang anda hantar dari lokasi lain atau melalui perkhidmatan lain. Anda tidak boleh berpura-pura menjadi orang lain atau menipu identiti mereka semasa menggunakan Laman Web ini.

Bahagian ini mungkin tidak terpakai jika Laman Web diakses melalui aplikasi pihak ketiga.

9. Tanggung Rugi Pelanggaran

Keistimewaan akses anda bergantung pada kepatuhan anda terhadap syarat-syarat Terma dan Syarat Penggunaan. Sekiranya anda melanggar mana-mana Terma dan Syarat Penggunaan, anda bersetuju bahawa kami boleh menyekat akses anda untuk laman web. Anda selanjutnya bersetuju, dengan perbelanjaan anda sendiri, untuk membela dan menanggung rugi kami dan melepaskan kami daripada semua tuntutan yang mungkin dikenakan terhadap kami, dan semua kerugian yang berlaku, akibat daripada sebarang pelanggaran Terma dan Syarat Penggunaan.

10. Terma dan Syarat Penggunaan yang Lengkap Tanpa Representasi

Terma dan Syarat Penggunaan merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berkaitan dengan akses dan penggunaan laman web ini oleh anda dan menggantikan sebarang perwakilan atau perjanjian sebelumnya atau serentak (selain daripada Dasar Privasi yang akan mengawal dalam percanggahan antaranya dan Terma dan Syarat Penggunaan). Sebarang hak yang tidak dinyatakan secara jelas oleh Terma dan Syarat Penggunaan adalah hak kami. Terma dan Syarat Penggunaan tidak boleh diubah, baik secara tersurat ataupun mengikut implikasi, kecuali sebagaimana yang dinyatakan pada Bahagian 11.

11. Penamatan Pengubahan

a) Secara Am

Kakitangan kami tidak dibenarkan mengubah syarat-syarat Terma dan Syarat Penggunaan. Terma dan Syarat Penggunaan hanya dapat diubah (1) dengan mendapatkan persetujuan bertulis daripada kami dalam perjanjian yang disahkan oleh notari yang ditandatangani oleh kami, atau (2) seperti yang dinyatakan di bawah di sub bahagian (b).

b) Semakan Berkala

Anda bersetuju bahawa kami boleh mengubah syarat-syarat Terma dan Syarat Penggunaan mengikut budi bicara kami sendiri, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan bahawa hak anda untuk mengakses Laman Web adalah dengan syarat anda mematuhi versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan ini secara berterusan. Kami akan menyiarkan notis di halaman ini selama tiga puluh (30) hari selepas sebarang semakan atau pengubahsuaian pada Terma dan Syarat Penggunaan. Anda bersetuju untuk menyemak halaman ini sekurang-kurangnya sekali setiap tiga puluh (30) hari.

Kami mungkin mengemas kini Laman Web ini dari semasa ke semasa, dan mungkin mengubah kandungan dan perkhidmatan yang ditawarkan pada bila-bila masa bagi mencerminkan perubahan dalam undang-undang dan keperluan kawal selia yang berkaitan atau untuk melaksanakan penyesuaian dan penambahbaikan teknikal yang kecil. Kami tidak akan membuat sebarang perubahan pada Laman Web, yang akan menjejaskan anda tanpa memberitahu anda terlebih dahulu.

12. Bidang Kuasa Penyelesaian Pertikaian

Sekiranya terdapat sebarang pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini, anda bersetuju untuk tidak meneruskan sebarang bentuk penyelesaian pertikaian KECUALI anda dan kami (“Pihak-pihak”) telah melakukan usaha yang wajar untuk menyelesaikan pertikaian tersebut melalui pengantaraan menurut peraturan pengantaraan Pusat Pengantaraan Singapura. Satu Pihak yang menerima pemberitahuan untuk pengantaraan dari Pihak lain hendaklah memberikan persetujuan dan mengambil bahagian dalam proses pengantaraan. Terma dan Syarat Penggunaan hendaklah ditadbir oleh undang-undang Singapura. Anda bersetuju untuk menghormati bidang kuasa eksklusif Mahkamah Singapura untuk menyelesaikan setiap masalah yang timbul daripada penggunaan Laman Web ini.

13. Pembinaan

Sekiranya mana-mana bahagian Terma dan Syarat Penggunaan didapati tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, ia akan dianggap diubah untuk mencapai sedekat mungkin kesan yang sama seperti yang didrafkan sebelumnya. Sebarang bahagian yang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan hendaklah ditafsirkan dengan seberapa teliti yang boleh untuk memberi seberapa banyak kesan yang boleh bagi Terma dan Syarat Penggunaan.

Soalan, Aduan Dan Butiran Hubungan

Jika anda ada sebarang soalan tentang Terma dan Syarat Penggunaan, dasar dan amalan kami, hak anda di bawah penyataan ini dan urusan anda dengan MyDoc, hantarkan e-mel kepada support@my-doc.comatau melalui pos ke alamat di bawah:

Data Protection Officer
MyDoc Pte Ltd
137 Market St, #02-01,
Singapore 048943

Bertarikh: 14 September 2019