ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 โปรดทบทวนเพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

เรา ได้แก่บริษัท MyDoc Pte จำกัด บริษัทสาขา สาขา และหน่วยงานภายใต้การควบคุมของบริษัท MyDoc จำกัด (“MyDoc”, “เรา”, “ของเรา”, “พวกเรา”) ยินดีต้อนรับบุคคลที่เข้าถึง และ/หรือลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเรา และบอกรับ (“คุณ”, “ท่าน”) เป็นสมาชิกบริการของเรา (รวมถึงการเข้าถึงทุกรูปแบบ – เว็บไซต์ แอป แอปของบุคคลที่สามที่ทำงานโดยอาศัยแอป MyDoc ฯลฯ) (“แพล็ตฟอร์ม”) เราขอให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ซึ่งมีเจตนาเพื่อกำหนดเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันซึ่งควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน”) การใช้งานเว็บไซต์ของคุณในรูปแบบใด ๆ ก็ตามถือเป็นการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

1. วัตถุประสงค์

จุดประสงค์ของเว็บไซต์คือเพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ บริการ โครงการริเริ่ม ภูมิหลัง และประวัติศาสตร์ของเรา

2. ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณตกลงที่จะมีข้อผูกพันทางสัญญาตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะมีผลทางกฎหมายเสมือนว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ลงนามโดยตัวคุณเอง ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้มีเจตนาเพื่อแทนที่บทบัญญัติใดๆ ของกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ซึ่งอาจ จำกัดความสามารถในการบังคับใช้หรือผลกระทบในทางอื่นใด คุณตกลงที่จะไม่คัดค้านความถูกต้องของบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณในฐานะที่ของหลักฐานที่ยอมรับได้ในศาลด้วยเหตุที่สิ่งเหล่านี้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. การเข้าถึง/บริการ

โดยการเข้าสู่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน คุณจะได้รับการอนุญาตที่เพิกถอนได้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ สิทธิ์การเข้าถึงของคุณนั้นมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณชั่วคราวหรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงของคุณอย่างถาวรได้ตลอดเวลาหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามหรือทำให้ปรากฏแก่เราว่ามีแนวโน้มที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยการตกลงอนุญาตให้คุณเข้าถึง เราไม่มีภาระผูกพันตนเองที่จะดำเนินการดังกล่าวหรือดูแลรักษาเว็บไซต์ หรือเพื่อรักษาไว้ในรูปแบบปัจจุบัน และเราสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงของคุณ คุณตกลงและเข้าใจว่าเราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ที่จะปิดเว็บไซต์หรือปฏิเสธการเข้าถึงของคุณ

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นอิสระ ซึ่งมีอายุเกิน 18 ปี ห้ามมิให้ผู้ใช้เว็บไซต์อายุต่ำกว่า 18 ปีใช้งานเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่อาจใช้เว็บไซต์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีได้

เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะทำให้แน่ใจว่าการเข้าถึงและใช้บริการในเว็บไซต์ในประเทศที่คุณอาศัยอยู่นั้นเป็นสิ่งถูกกฎหมาย เราไม่รับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศใดก็ตามที่การกระทำดังกล่าวเป็นการผิดกฎหมาย

ข้อมูลทางการแพทย์ใด ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือระบุโดยนัย มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลมีให้ “ตามสภาพ” และไม่มีการรับประกันในลักษณะใด ๆ โดยเรา

การเข้าถึงบริการ MyDoc และเว็บไซต์บางอย่างของคุณอาจมีให้คุณผ่านการประกันสุขภาพหรือแผนสวัสดิการของบริษัท (“แผนสวัสดิการ” ของคุณ) ซึ่งให้มาโดยบุคคลที่สาม (“ผู้สนับสนุนแผนสวัสดิการ” ของคุณ) MyDoc ร่วมกับแพทย์ที่คุณปรึกษาผ่าน MyDoc (“แพทย์ MyDoc”) และพนักงานของ MyDoc นั้นเป็นอิสระจาก และไม่ใช่ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง หุ้นส่วน หรือตัวแทนของผู้สนับสนุนแผนสวัสดิการ

โดยการใช้บริการใด ๆ ที่มีให้คุณผ่านแผนสวัสดิการของคุณและโดยผู้สนับสนุนแผนสวัสดิการของคุณ คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลทางการแพทย์กับผู้สนับสนุนแผนสวัสดิการเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลการใช้สิทธิ์เรียกร้องและการส่งมอบบริการตามแผนสวัสดิการของคุณ เราจะดำเนินทุกขั้นตอนการตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การเข้าถึงบริการ MyDoc และเว็บไซต์ใด ๆ ของคุณไม่ได้มีการรับประกันโดยแผนสวัสดิการของคุณหรือโดยผู้สนับสนุนแผนสวัสดิการของคุณ

MyDoc และแพทย์ MyDoc ไม่ทราบข้อกำหนดของแผนสวัสดิการของคุณ และให้คำแนะนำและการส่งตัวใด ๆ ของพวกเขาอย่างเป็นอิสระ ข้อมูลการส่งตัวหรือข้อมูลการประกันสุขภาพหรือแผนสวัสดิการใดๆ ที่ให้มาโดยแพทย์ MyDoc ไม่รับประกันว่าการนัดหมายการส่งตัวดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองโดยแผนสวัสดิการของคุณ หรือว่าข้อมูลการประกันนั้นถูกต้องหรือสะท้อนถึงแผนสวัสดิการของคุณ และไม่ถือว่าเป็นการอนุมัติล่วงหน้าโดยผู้สนับสนุนแผนสวัสดิการของคุณ โปรดติดต่อผู้สนับสนุนแผนสวัสดิการของคุณสำหรับคำถามเกี่ยวกับความคุ้มครองใด ๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับบริการที่จัดให้มีโดยแผนสวัสดิการของคุณ

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือคำถามเกี่ยวกับแผนสวัสดิการของคุณ โปรดดูเอกสารแผนสวัสดิการของคุณสำหรับขั้นตอนการร้องเรียนที่คุณควรปฏิบัติตาม หรือติดต่อผู้สนับสนุนแผนสวัสดิการของคุณ

โดยการใช้เว็บไซต์ คุณยอมรับว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้เป็นความจริงและถูกต้อง ไม่ทำให้เข้าใจผิด และเสนอให้โดยสุจริต คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ทางธุรกิจ หรือการนำกลับมาขาย

MyDoc สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใด ๆ เข้าถึงเว็บไซต์ในกรณีที่บุคคลนั้นใช้บริการบนเว็บไซต์มากเกินไป ตามความคิดเห็นที่สมควรแก่เหตุผลของ MyDoc และ/หรือโดยเทียบกับรูปแบบการใช้งานทั่วไป (“นโยบายการใช้งานอย่างเป็นธรรม”) หรือกระทำทารุณ หรือกระทำการที่ไม่เหมาะสมต่อแพทย์ MyDoc คนใดๆ หรือพนักงานหรือตัวแทนคนใดๆ ของ MyDoc การกระทำที่ไม่เหมาะสมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) พฤติกรรมหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสม ทารุณกรรม หรือก้าวร้าว หรือ (ii) ‘ทำให้เสียเวลา’ ซึ่งจะรวมถึงการไม่มาตามนัดและการยกเลิก ในกรณีที่มีการใช้งานมากเกินไป หรือใช้งานในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม MyDoc ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของคุณหากเรารู้สึกว่าคุณล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

เรามีสิทธิ์ที่จะปิดการใช้งานรหัสผ่านหรือการพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้หากเรารู้สึกว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้

เราให้บริการแพลตฟอร์มประสานงานการดูแล ที่ให้บริการด้านสุขภาพที่หลากหลายบนแพลตฟอร์ม ข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับบริการแต่ละบริการเหล่านี้มีการระบุไว้ด้านล่าง

3ก. บริการการดูแลเสมือน (Virtual Care)

เราให้บริการการดูแลเสมือน (Virtual Care) ซึ่งประกอบด้วยการให้คำปรึกษาและข้อมูลทางการแพทย์ในรูปวิดีโอ เสียง และข้อความออนไลน์ ตลอดจนใบสั่งยาและการส่งตัว

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยตรงผ่านเรา หรือผ่านคู่ค้าของเรา เช่น นายจ้าง บริษัทประกันภัย หรือองค์กรอื่น ๆ ที่ให้การเข้าถึงเว็บไซต์แก่ลูกค้าของตน ผู้ถือกรมธรรม์ หรือผู้ใช้ขั้นปลายอื่นๆ

ข้อกำหนดเฉพาะที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งเสริมด้วยข้อกำหนดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำมาใช้ผ่านคู่ค้า (“ข้อกำหนดของคู่ค้า”) ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดของคู่ค้าและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานจะมีผลบังคับเหนือกว่า

เราปฏิเสธการใช้งานเว็บไซต์ใด ๆ เพื่อการให้บริการฉุกเฉินใด ๆ หรือการดูแลสำหรับเงื่อนไขทางการแพทย์เฉียบพลัน หรือในกรณีที่จำเป็นต้องรักษา/วินิจฉัยต่อหน้า

เว็บไซต์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การบริการผ่านเว็บไซต์ต่างๆ มาแทนที่บริการของแพทย์ปกติที่พบเจอตัวจริง หรือโรงพยาบาล

ควรใช้ข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ในเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความตระหนักถึงตัวเลือกที่คุณอาจมีให้คุณ ข้อมูลนี้มีแนวโน้มอย่างสูงที่จะไม่เหมาะสมหรือเพียงพอในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีแนวโน้มจำเป็นต้องมีการตรวจร่างกายและการเข้าแทรกแซง

ข้อมูลและคำแนะนำจากแพทย์ในเว็บไซต์ของเรานั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณให้แก่เว็บไซต์ของเราและแพทย์ที่คุณโต้ตอบด้วย เราไม่รับผิดชอบโดยสิ้นเชิงต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนที่คุณให้มา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคำแนะนำของแพทย์ในเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการทำความเข้าใจข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์

คุณอาจได้รับใบสั่งยาจากแพทย์ที่คุณติดต่อด้วยบนเว็บไซต์ คุณอาจได้รับแจ้งจากเราให้ใช้ร้านขายยาที่เป็นพันธมิตรเพื่อจัดส่งหรือจ่ายยาตามใบสั่งยา แพทย์จะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดของเขาหรือเธอ โดยอ้างอิงจากประวัติทางการแพทย์ที่คุณแจ้ง และอาการที่คุณอธิบาย เพื่อสั่งยาที่เหมาะสมกับอาการของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับยาตามใบสั่งยาของคุณ หรือว่ายาที่คุณได้รับนั้นตรงกับที่แพทย์สั่ง นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายยาโดยเภสัชกรหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้ยาตามใบสั่งยาของคุณ

แพทย์ในเว็บไซต์อาจออกใบสั่งยาเฉพาะเมื่ออยู่ในดุลยพินิจทางวิชาชีพของตน ซึ่งเราไม่รับผิดชอบใดๆ โดยสิ้นเชิง การรับยาตามแนวทางของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

ยาบางประเภทไม่เหมาะสำหรับการสั่งยาออนไลน์ เราจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆ ต่อยาตามใบสั่งยาที่ให้มาทางเว็บไซต์

โดยการตกลงยอมรับให้ร้านขายยาพันธมิตรทำการจ่ายยาตามใบสั่งยาของคุณ คุณอนุญาตให้เราแบ่งปันข้อมูลระบุตัวตนขั้นพื้นฐานและข้อมูลทางการแพทย์กับร้านขายยาพันธมิตร เพื่อจุดประสงค์ในการยืนยันตัวตนของคุณเพื่อการรับยาของคุณ เราจะดำเนินทุกขั้นตอนการตามสมควรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

คุณรับทราบว่าคุณและร้านขายยาที่จ่ายยาจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเตรียมยาเพื่อการรับยา และการชำระค่ายา และการจัดส่งยาดังกล่าว (ในกรณีที่ใช้บริการการจัดส่ง) ตามเงื่อนไขที่คุณตกลงกับร้านขายยาที่จ่ายยา คุณไม่มีภาระผูกพันในการซื้อยาตามใบสั่งยา

คุณจะปฏิบัติตามคำแนะนำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสั่งยาที่ให้ไว้แก่คุณซึ่งรวมถึงวิธีการให้ยา กำหนดเวลา และปริมาณยาที่เฉพาะเจาะจง คุณจะรายงานผลข้างเคียงใด ๆ ของยาตามใบสั่งยาให้แพทย์ทราบในทันที คุณจะปกป้องสิ่งใดๆ ที่ได้รับตามใบสั่งยาของคุณ และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงยาตามใบสั่งยา คุณจะไม่ใช้ยาตามใบสั่งยาใด ๆ หลังจากวันหมดอายุของมัน

เว็บไซต์สามารถทำการส่งตัวให้กับกับแพทย์ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

4. การอนุญาตแบบจำกัด

เอกสารต้นฉบับที่เราโพสต์บนเว็บไซต์ (“เนื้อหา”) ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่สร้างขึ้นและเป็นของเรา เนื้อหาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาพถ่าย ภาพประกอบ ข้อความ คลิปวิดีโอ คลิปเสียง การออกแบบ โลโก้ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ และสื่อวัสดุอื่น ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์นี้ คุณได้รับใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดเพื่อการใช้เนื้อหา แต่เฉพาะในขณะที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้เท่านั้น ชื่อและเครื่องหมายของบริษัท MyDoc Pte. จำกัด, MyDoc, my-doc, โลโก้ MyDoc และเครื่องหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ MyDoc ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ได้ลงทะเบียน เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของ MyDoc Pte Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาทุกประการ เหนือสิ่งอื่นใด นอกจากภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดในการตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราแล้ว การทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับใช้ เผยแพร่ จัดแสดง หรือแสดงผล นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม ห้ามใช้เนื้อหาใด ๆ ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าใด ๆ ของเราเป็นเมตาแท็กในเว็บไซต์อื่น ๆ โดยเด็ดขาดเช่นเดียวกัน คุณจะต้องไม่แสดงผลเว็บไซต์นี้ในเฟรม (หรือเนื้อหาใด ๆ ผ่านลิงค์แบบอินไลน์) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา สำหรับกรณีที่ไม่มีข้อสงสัย สื่อทั้งหมดที่มีในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของเราหรือของพันธมิตรของเราหรือผู้ให้สิทธิ์อนุญาต

5. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ก) สิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีภาพ, วัสดุ, ข้อมูล, ข่าว, โฆษณา, รายชื่อ, บล็อก, ข้อมูล, ข้อความ, เพลง, เสียง, วิดีโอ, กราฟิก, ซอฟต์แวร์, เว็บคาสต์, พอดคาสต์, เนื้อหาออกอากาศ, ข้อความ, ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่น ๆ (“เนื้อหาของบุคคลที่สาม”) ซึ่งมีการให้สิทธิ์แก่บริษัท MyDoc Pte. จำกัด สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์ เนื้อหาดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องนั้นแต่เพียงผู้เดียว นอกจากภายในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดในการตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเราแล้ว การทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับใช้ เผยแพร่ จัดแสดง หรือแสดงผล นั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เว็บไซต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงเครื่องหมายการค้าและชื่อของบุคคลที่สามเช่นกัน เครื่องหมายการค้าและชื่อดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว

ข) ลิงก์

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงหลายมิติและลิงก์อื่น ๆ ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยผู้เผยแพร่อื่นนอกเหนือจากบริษัท MyDoc Pte. จำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาที่เผยแพร่โดย MyDoc แต่เป็นของบุคคลที่สาม (“การเชื่อมโยงหลายมิติ”) การเชื่อมโยงหลายมิติดังกล่าวมีไว้เพื่อการอ้างอิงและความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท MyDoc Pte จำกัด และอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานของตนเอง เราไม่ได้พัฒนาหรือตรวจสอบเนื้อหาที่ปรากฏในหรือบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และคุณตกลงที่จะไม่ให้เรารับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว การเชื่อมโยงหลายมิติไม่ได้และไม่ควรถือว่าเป็นการบอกโดยนัยว่าบริษัท MyDoc Pte จำกัด รับรอง ให้การสนับสนุน หรือสนับสนุนเนื้อหา ผู้ดำเนินการ หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นในทางใดๆ คุณเข้าใจว่าเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นอาจมีเนื้อหาที่ผิดกฎหมายหรือน่ารังเกียจ หรือไวรัสที่เป็นอันตราย หรือส่วนประกอบที่ทำให้ใช้การไม่ได้หรือเป็นอันตรายอื่นๆ หากคุณตัดสินใจจะเข้าถึงเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของเรา คุณจะทำโดยยอมรับความเสี่ยงเฉพาะตัวแต่เพียงผู้เดียว คุณต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือการบาดเจ็บใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับคุณในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง รวมถึงสิ่งที่เกิดจากการกระทำที่เป็นอันตรายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ รหัสโปรแกรมอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจติดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากเลือกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่มีให้ในเว็บไซต์ของเรา หรืออันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นจะเป็นไปตามคำอธิบายใดๆ ของเว็บไซต์นั้น หรือดำเนินการหรือทำงานตามความประสงค์ใดๆ ไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือปราศจากไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือส่วนประกอบที่ทำให้ใช้การไม่ได้หรือเป็นอันตรายอื่นๆ เราไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับรอง และขอปฏิเสธภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ ณ ที่นี้ ในการตรวจสอบความถูกต้อง คุณภาพ ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ประสิทธิภาพการทำงาน ความสมบูรณ์ ความตรงต่อเวลา หรือความพร้อมใช้งานต่อไปของของเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ไม่มีการรับประกันว่าลิงก์จะนำคุณไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลที่สามตามเจตนาได้สำเร็จ ว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะยังคงพร้อมสำหรับการเข้าชม หรือว่าคุณจะไม่ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้เจตนาด้วยความผิดพลาดหรือโดยการกระทำของบุคคลที่สาม

ส่วนนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้ถ้าหากเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเท่านั้น

6. ข้อจำกัดความรับผิด

เราไม่รับผิดต่อการปฏิบัติ การกระทำ หรือการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์นี้ หรือการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความเสียหายที่เป็นผลจากการผิดสัญญา ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น หรือความเสียหายพิเศษใด ๆ รวมถึงการสูญเสียผลประโยชน์ใดๆ แม้ว่าคุณจะอ้างว่าได้แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับความเสียหายดังกล่าว หรือสำหรับการใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ โดยบุคคลที่สามใด ๆ แล้วก็ตาม

7. ความเป็นส่วนตัว

ก) โดยทั่วไป

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้แก่เราและจากไฟล์คุกกี้ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิเคราะห์ภายใน หรือเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายที่เราเป็นผู้สนับสนุน ภายใต้ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะไม่ให้ข้อมูลใด ๆ เหล่านี้โดยรู้ตัว (ยกเว้นในรูปแบบของสถิติแบบสรุปรวมที่ไม่เชื่อมโยงไปหาคุณหรือข้อมูลประจำตัวของคุณกับข้อมูลเฉพาะใด ๆ และไม่ระบุว่าคุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้) ให้บุคคลที่สาม นอกจากเราจะได้รับการอนุญาตจากคุณ หรือถูกบังคับให้ทำตามคำสั่งศาล หรือกำหนดให้ทำโดยกฎหมายท้องถิ่น คุณตกลงที่จะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมรายอื่นโดยไม่เผยแพร่หรือเก็บที่อยู่อีเมลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้

ข) นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนั้นรวมอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน การที่คุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของคุณรวมถึงการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ในกรณีที่มีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว ให้ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญกว่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอ้างอิงหน้านี้

8. อีเมลที่ไม่พึงประสงค์ ข้อความขยะ และการปลอมแปลง

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ คุณต้องไม่ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังเว็บไซต์นี้หรือใครก็ตามที่มีที่อยู่อีเมลรวมชื่อโดเมนที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถใช้ชื่อโดเมนของเราเป็นนามแฝงของอยู่อีเมลส่งกลับ หรือสำหรับการสื่อสารใดๆ ที่คุณส่งข้อมูลจากที่อื่นหรือผ่านบริการอื่นๆ คุณไม่อาจแสร้งทำว่าเป็นคนอื่น หรือปลอมเป็นตัวตนของพวกเขาเมื่อใช้เว็บไซต์นี้

ส่วนนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้ถ้าหากเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเท่านั้น

9. การชดใช้ค่าเสียหายจากการละเมิด

สิทธิ์การเข้าถึงของคุณนั้นมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน คุณยอมรับว่าเราอาจปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ คุณตกลงยอมรับอีกด้วยว่าจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายแก่เราและทำให้เราไม่ตกอยู่ในอันตรายจากการอ้างสิทธิ์เรียกร้องทั้งหมดที่อาจมีการกล่าวหากับเรา และความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเรา ด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

10. เสร็จสิ้นข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานโดยไม่มีตัวแทน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และมีผลแทนที่การประกาศหรือข้อตกลงก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (นอกจากนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งจะมีผลควบคุมในข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน) เราสงวนสิทธิ์ใด ๆ ที่ไม่ได้ให้ไว้อย่างชัดแจ้งโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานจะต้องไม่ถูกดัดแปลง ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ยกเว้นตามที่ระบุไว้ด้านล่างในมาตรา 11

11. การแก้ไขและการยกเลิก

ก) โดยทั่วไป

พนักงานของเราไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานสามารถแก้ไขได้เฉพาะ (1) โดยการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของเราในข้อตกลงรับรองที่ลงนามโดยเราหรือ (2) ตามที่ระบุไว้ด้านล่างในส่วนย่อย (b)

ข) การแก้ไขเป็นระยะ

คุณยอมรับว่าเราอาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และสิทธิ์ของคุณในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้มีเงื่อนไขตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในเวอร์ชันที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้น เราจะโพสต์ประกาศในหน้านี้เป็นเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากมีการแก้ไขหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน คุณตกลงที่จะทบทวนหน้านี้อย่างน้อยทุก ๆ สามสิบ (30) วัน

เราอาจปรับปรุงเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและบริการที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ หรือเพื่อดำเนินการปรับแต่งและปรับปรุงทางเทคนิคเล็กน้อย เราจะไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเว็บไซต์ซึ่งจะส่งผลเสียต่อคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบก่อน

12. เขตอำนาจศาลในการระงับข้อพิพาท:

ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือการอ้างสิทธิ์เรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้ คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการแก้ไขข้อพิพาทในรูปแบบใด ๆ เว้นแต่ทั้งคุณและเรา (“คู่สัญญา”) ได้ใช้ความพยายามตามสมควรที่จะแก้ไขข้อพิพาทเช่นเดียวกันผ่านการไกล่เกลี่ย ตามกฎการไกล่เกลี่ยของศูนย์การไกล่เกลี่ยสิงคโปร์ (Singapore Mediation Centre) คู่สัญญาที่ได้รับการการแจ้งการไกล่เกลี่ยจากคู่สัญญาอีกฝ่ายจะต้องยินยอมและเข้าร่วมในกระบวนการไกล่เกลี่ย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของสิงคโปร์ คุณตกลงที่จะส่งเรื่องไปยังเขตอำนาจศาลพิเศษของศาลสิงคโปร์เพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้

13. การสร้าง

หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานถูกตัดสินว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะต้องมีการแก้ไขเพื่อให้บรรลุผลที่ใกล้ชิดผลจากฉบับร่างเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ควรตีความให้แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

คำถาม การร้องเรียนและการติดต่อ

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งาน นโยบายและแนวทางปฏิบัติของเรา สิทธิ์ของคุณภายใต้คำชี้แจงนี้ และการติดต่อกับ MyDoc ของคุณ โปรดส่งอีเมลไปที่ [support@my-doc.com] (mailto: support@my-doc.com) หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล MyDoc Pte Ltd 137 Market St, #02-01, Singapore 048943

วันที่: 14 กันยายน 2562