ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 

The Terms and Conditions were updated on 14 September 2019. Please review to note the changes.

Chúng tôi, Công ty MyDoc Pte. Ltd., các công ty con, chi nhánh và các pháp nhân được kiểm soát bởi MyDoc Pte. Ltd. (“MyDoc”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”), xin chào mừng khách hàng truy cập và / hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi và đăng ký (“bạn”, “của bạn”) dịch vụ của chúng tôi (bao gồm tất cả các hình thức truy cập – trang web, ứng dụng, ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp bởi ứng dụng MyDoc, v.v.) (“Nền tảng”). Chúng tôi yêu cầu bạn xem xét các điều khoản và điều kiện này, nhằm tạo ra thỏa thuận ràng buộc chi phối việc bạn sử dụng Trang web MyDoc này (“Điều khoản và Điều kiện Sử dụng”). Việc bạn sử dụng Trang web dưới bất kỳ hình thức nào sẽ cấu thành sự đồng ý với Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

1. Mục đích

Mục đích của Trang web là cung cấp thông tin và quyền truy cập vào các sản phẩm, dịch vụ, sáng kiến, nền tảng và lịch sử của chúng tôi.

2. Điều khoản và Điều kiện Sử dụng

Bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng và Chính sách Bảo mật, có hiệu lực pháp lý như thể bạn đã trực tiếp ký Điều khoản và Điều kiện Sử dụng và Chính sách Bảo mật. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này nhằm thay thế bất kỳ điều khoản nào của luật hiện hành có thể hạn chế khả năng thực thi hoặc hiệu lực của nó. Bạn đồng ý không phản đối tính hợp lệ của tất cả các hồ sơ điện tử liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web làm bằng chứng có thể chấp nhận trước tòa với lý do nó ở định dạng điện tử.

3. Quyền truy cập/ dịch vụ

Bằng cách tham gia Điều khoản và Điều kiện Sử dụng, bạn sẽ được cấp quyền có thể bị hủy bỏ để truy cập Trang web. Quyền truy cập của bạn là tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền tạm thời từ chối việc truy cập của bạn vào Trang web hoặc chấm dứt vĩnh viễn quyền truy cập của bạn bất kỳ lúc nào nếu theo cân nhắc riêng của chúng tôi bạn đã không tuân thủ các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng hoặc có vẻ đối với chúng tôi rằng bạn có khả năng sẽ làm như thế. Việc chúng tôi đồng ý cấp cho bạn quyền truy cập không có nghĩa chúng tôi có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc phải duy trì Trang web, hoặc duy trì nó ở định dạng hiện tại và chúng tôi bảo lưu một cách rõ ràng quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt các quyền truy cập của bạn. Bạn đồng ý và hiểu rằng chúng tôi có thể, đóng Trang web hoặc từ chối quyền truy cập của bạn theo cân nhắc riêng của chúng tôi và không cần thông báo trước.

Trang web dành cho các cá nhân độc lập trên 18 tuổi sử dụng. Người dưới 18 tuổi không được sử dụng Trang web. Tuy nhiên, Trang web có thể được sử dụng bởi người trưởng thành để thảo luận về các mối quan tâm về chăm sóc sức khỏe liên quan đến con cái dưới 18 tuổi của họ.

Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc truy cập và sử dụng các dịch vụ trên Trang web tại quốc gia mà bạn đang hiện diện là hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng Trang web ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng này là bất hợp pháp.

Mọi thông tin y tế được cung cấp trên Trang web dù được viết, được nêu hay ngụ ý, đều chỉ dành cho mục đích thông tin. Thông tin được cung cấp là ở “trạng thái hiện tại” và chúng tôi không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào.

Quyền truy cập vào một số dịch vụ nhất định của MyDoc và Trang web có thể được cung cấp đến bạn thông qua bảo hiểm sức khỏe hoặc chương trình phúc lợi công ty (“Chương trình”) do một bên thứ ba cung cấp cho bạn (“Nhà tài trợ Chương trình”). MyDoc, kể cả các bác sĩ mà bạn đã tham vấn thông qua MyDoc (“Bác sỹ MyDoc”) và nhân viên của MyDoc đều không phải là đại lý, nhân viên, đối tác hay đại diện của Nhà tài trợ Chương trình và độc lập đối với Nhà tài trợ Chương trình.

Bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho bạn thông qua Chương trình và bởi Nhà tài trợ Chương trình của bạn, bạn cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu nhận dạng và dữ liệu y tế thiết yếu với Nhà tài trợ Chương trình nhằm mục đích xử lý khiếu nại và cung cấp dịch vụ phù hợp với Chương trình của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Chương trình của bạn hay Nhà tài trợ Chương trình của bạn sẽ không bảo đảm Quyền truy cập của bạn vào dịch vụ của MyDoc và Trang web.

MyDoc và các Bác sĩ MyDoc không biết về các điều khoản trong Chương trình của bạn và độc lập trong việc đưa ra tư vấn và bất kỳ sự giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa nào. Sự giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa hoặc bất kỳ thông tin bảo hiểm y tế hoặc thông tin về Chương trình nào do Bác sĩ MyDoc cung cấp đều không đảm bảo rằng buổi điều trị với bác sĩ chuyên khoa sẽ được chi trả từ Chương trình của bạn hoặc rằng thông tin Chương trình đó là chính xác hoặc phản ánh Chương trình của bạn và không cấu thành sự cho phép trước từ Nhà tài trợ Chương trình của bạn. Vui lòng liên hệ với Nhà tài trợ Chương trình của bạn liên quan đến bất kỳ câu hỏi nào về phạm vi bảo hiểm mà bạn có thể có về các dịch vụ được cung cấp theo Chương trình của bạn.

Nếu bạn có khiếu nại hoặc câu hỏi về Chương trình của mình, vui lòng tham khảo tài liệu về Chương trình của bạn để biết quy trình khiếu nại mà bạn phải tuân theo hoặc liên hệ với Nhà tài trợ Chương trình của bạn.

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp là đúng sự thật và chính xác, không gây hiểu lầm và được cung cấp một cách thiện chí. Bạn chỉ được phép truy cập Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại, kinh doanh hoặc bán lại.

Theo cân nhắc hợp lý của MyDoc, MyDoc bảo lưu quyền từ chối bất kỳ người nào truy cập vào Trang web trong trường hợp người đó sử dụng quá mức các dịch vụ trên Trang web và / hoặc liên quan đến các mô hình sử dụng điển hình (“Chính sách sử dụng hợp lý”) hoặc đang lạm dụng hoặc hành động không phù hợp với Bác sĩ của MyDoc hoặc bất kỳ nhân viên hoặc đại lý nào của MyDoc. Các hành vi không phù hợp bao gồm nhưng không giới hạn: (i) hành vi hoặc nhận xét không phù hợp, mang tính lạm dụng hoặc xúc phạm; hoặc (ii) ‘gây lãng phí thời gian’, sẽ bao gồm cả việc không xuất hiện và hủy bỏ. Trong trường hợp sử dụng quá mức, không phù hợp hoặc lạm dụng, nếu chúng tôi cảm thấy rằng bạn đã không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, MyDoc bảo lưu quyền vô hiệu hóa quyền truy cập của bạn vào Trang web và Dịch vụ.

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mật khẩu hoặc nhận dạng người dùng nào nếu chúng tôi cảm thấy rằng bạn đã không tuân thủ Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Chúng tôi cung cấp một nền tảng điều phối chăm sóc với đa dạng loại hình dịch vụ về sức khỏe khác nhau được giới thiệu trên nền tảng này. Các điều khoản và điều kiện cụ thể cho từng loại hình của các dịch vụ vừa nêu được liệt kê bên dưới.

3a. Dịch vụ chăm sóc tương tác từ xa

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc tương tác từ xa bao gồm tư vấn y tế và cung cấp thông tin cũng như kê đơn thuốc và sự giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa bằng video, âm thanh trực tuyến và bằng cách nhắn tin.

Trang web này được cung cấp trực tiếp thông qua chúng tôi hoặc thông qua các đối tác của chúng tôi chẳng hạn như người sử dụng lao động, công ty bảo hiểm hoặc các tổ chức khác mà cung cấp quyền truy cập vào Trang web cho khách hàng, chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc người dùng cuối khác của họ.

Các điều khoản cụ thể kiểm soát việc sử dụng Trang web của bạn được kiểm soát theo Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, được bổ sung bởi bất kỳ điều khoản nào có thể áp dụng trong việc triển khai thông qua các đối tác (“Điều khoản Đối tác”). Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Điều khoản đối tác và Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này, Điều khoản và Điều kiệnSử dụngnày sẽ được ưu tiên áp dụng.

Chúng tôi từ chối việc sử dụng Trang web để cung cấp các dịch vụ khẩn cấp hoặc chăm sóc cho các tình trạng y tế cấp tính hoặc khi cần điều trị / chẩn đoán trực tiếp.

Dưới bất kỳ trường hợp nào thì Trang web cũng không có mục đích cho phép sự thay thế các dịch vụ do bác sĩ hoặc bệnh viện trực tiếp cung cấp thường xuyên cho bạn.

Thông tin và tư vấn mà bác sĩ trên Trang web cung cấp nên được sử dụng để nâng cao nhận thức của bạn về các lựa chọn có sẵn cho bạn. Thông tin này rất có khả năng thiếu sự đảm bảo về tính phù hợp hoặc đầy đủ trong các trường hợp khẩn cấp khi mà việc chuẩn đoán và chữa trị trực tiếp phải được thực hiện.

Thông tin và tư vấn được các bác sĩ trên Trang web của chúng tôi cung cấp dựa trên thông tin bạn đã cung cấp cho Trang web của chúng tôi và bác sĩ mà bạn đang tương tác. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ mà bạn đã cung cấp làm ảnh hưởng đến tư vấn mà bác sĩ trên Trang web đã cung cấp. Ngoài ra, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc hiểu bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho bạn trên Trang web.

Bạn có thể được kê toa bởi bác sĩ mà bạn kết nối trên Trang web; bạn cũng có thể được chúng tôi gợi ý sử dụng một đối tác dược để giao thuốc hoặc thực hiện dịch vụ sau kê toa. Dựa trên bệnh sử bạn đã cung cấp và các triệu chứng bạn mô tả, bác sĩ sẽ nỗ lực tốt nhất của mình để kê toa phù hợp với tình trạng của bạn. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bạn nhận được loại thuốc mà bạn được kê toa hoặc loại thuốc bạn nhận được giống với loại thuốc được bác sĩ kê toa. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về bất kỳ hướng dẫn nào liên quan đến việc cấp thuốc của dược sĩ hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc cung cấp thuốc mà bạn đã được kê toa.

Các bác sĩ trên Trang web chỉ có thể kê toa thuốc theo đánh giá chuyên môn của họ và chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm về điều đó, lợi ích tốt nhất của bạn là mua thuốc theo quy định hiện hành của pháp luật liên quan.

Có một số loại thuốc nhất định không phù hợp khi kê toa trực tuyến. Mặc dù vậy, trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các loại thuốc được kê trên Trang web.

Bằng cách đồng ý để hiệu thuốc thực hiện đơn thuốc của bạn, bạn cho phép chúng tôi chia sẻ dữ liệu nhận dạng và dữ liệu y tế thiết yếu với hiệu thuốc nhằm mục đích xác minh danh tính của bạn khi lấy đơn thuốc. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các hành động phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Bạn xác nhận rằng bạn và các nhà thuốc cung cấp thuốc theo toa hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bố trí nhận thuốc và thanh toán tiền thuốc và giao hàng (trong trường hợp sử dụng dịch vụ giao hàng) theo các điều khoản mà bạn đồng ý với nhà thuốc cung cấp thuốc theo toa đó. Bạn không có nghĩa vụ phải mua bất kỳ loại thuốc nào được kê toa.

Bạn sẽ tuân thủ bất kỳ hướng dẫn nào được đưa ra liên quan đến đơn thuốc được cung cấp cho bạn, bao gồm cả lộ trình, thời gian và liều lượng cụ thể; bạn sẽ nhanh chóng báo cáo cho bác sĩ các tác dụng phụ của bất kỳ thuốc nào; bạn sẽ bảo vệ những loại thuốc đã được kê toa cho bạn và không cho phép bất kỳ người nào khác tiếp cận với loại thuốc đã kê toa; bạn sẽ không sử dụng bất kỳ đơn thuốc nào sau khi hết hạn sử dụng.

Trang web có thể giới thiệu đến các bác sĩ lâm sàng trong các tình huống thích hợp.

3b. Thanh toán

Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để xử lý quá trình thanh toán an toàn cho Dịch vụ ứng dụng chính có tính phí do Nhà cung cấp ứng dụng chính cung cấp và chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như sẽ không gánh chịu nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào của bộ xử lý thanh toán từ bên thứ ba đó.

Tùy thuộc vào hợp đồng hoặc Chương trình của bạn, các dịch vụ do MyDoc cung cấp có thể yêu cầu bạn thanh toán. Bạn có thể mua dịch vụ hoặc sản phẩm trực tiếp từ chúng tôi hoặc thông qua nhà cung cấp thanh toán là bên thứ ba. Khi bạn mua một dịch vụ hoặc sản phẩm (gọi riêng là “Giao dịch”), bạn có thể cần cung cấp cho chúng tôi hoặc nhà cung cấp thanh toán là bên thứ ba thông tin chi tiết về khoản thanh toán và bất kỳ thông tin bổ sung nào liên quan đến Giao dịch của bạn theo yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn số thẻ tín dụng của bạn, ngày hết hạn thẻ tín dụng và (các) địa chỉ của bạn để thanh toán và giao hàng (thông tin đó được gọi là “Thông tin thanh toán”). Bạn cần biết rằng các giao dịch thanh toán trực tuyến sẽ được kiểm tra xác thực bởi nhà cung cấp thanh toán là bên thứ ba của chúng tôi và công ty phát hành thẻ của bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu nhà phát hành thẻ của bạn từ chối cho phép thanh toán vì bất kỳ lý do gì. Bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn có quyền hợp pháp để sử dụng tất cả (các) phương thức thanh toán được đại diện bởi bất kỳ Thông tin thanh toán nào như vậy.

Số tiền đến hạn mà bạn phải trả cho một Giao dịch thông qua Dịch vụ sẽ được thông báo cho bạn trước khi bạn đặt hàng. Nếu bạn chọn bắt đầu Giao dịch, bạn cho phép chúng tôi cung cấp Thông tin thanh toán của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là bên thứ ba để hoàn tất Giao dịch của bạn và đồng ý (a) thanh toán các khoản phí và thuế hiện hành (nếu có); (b) rằng MyDoc có thể tính phí thẻ tín dụng của bạn hoặc tài khoản xử lý thanh toán của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở tài khoản của bạn với cửa hàng ứng dụng hoặc nền tảng phân phối (như Apple App Store hoặc Google Play) trong trường hợp Ứng dụng được cung cấp ( được gọi riêng là “Nhà cung cấp ứng dụng”), cho mục đích xác minh, ủy quyền trước và thanh toán; và (c) chịu mọi khoản phí phát sinh thêm mà Nhà cung cấp ứng dụng, ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác của bạn có thể thu đối với bạn cũng như bất kỳ khoản thuế hoặc phí nào có thể áp dụng cho đơn hàng của bạn.

Bạn sẽ nhận được biên lai khi thanh toán. Đơn hàng của bạn không ràng buộc MyDoc cho đến khi được MyDoc chấp nhận và xác nhận. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện đều không thể hoàn lại và không thể chuyển nhượng trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

Nếu bạn có bất kỳ quan ngại hoặc phản đối nào liên quan đến các khoản phí, bạn đồng ý rằng trước tiên sẽ báo với chúng tôi và bạn đồng ý không hủy hoặc từ chối bất kỳ thẻ tín dụng hoặc phí xử lý thanh toán của bên thứ ba nào trừ khi bạn đã nỗ lực hợp lý để giải quyết vấn đề trực tiếp với MyDoc.
MyDoc bảo lưu quyền không xử lý hoặc hủy đơn đặt hàng của bạn trong một số trường hợp nhất định bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau: – (i) nếu thẻ tín dụng của bạn bị từ chối, nếu chúng tôi nghi ngờ yêu cầu hoặc đơn đặt hàng là gian lận, hoặc (ii) trong các trường hợp khác mà MyDoc cho là thích hợp theo cân nhắc riêng của mình.

Theo cân nhắc riêng của mình, MyDoc cũng có quyền thực hiện các bước để xác minh danh tính của bạn liên quan đến đơn đặt hàng của bạn. Bạn có thể cần cung cấp thông tin bổ sung để xác minh danh tính của mình trước khi hoàn tất Giao dịch (thông tin đó được bao gồm trong phạm vi Thông tin thanh toán). MyDoc sẽ không tính phí cho bạn hoặc hoàn lại phí cho các đơn đặt hàng mà chúng tôi không xử lý hoặc hủy.

4. Cấp quyền hạn chế

Tài liệu gốc mà chúng tôi đăng trên Trang web (“Nội dung”) được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với nội dung do chúng tôi tạo ra và sở hữu. Nội dung này bao gồm, nhưng không giới hạn ở tranh ảnh, hình ảnh, minh họa, văn bản, video clip, đoạn âm thanh, thiết kế, biểu tượng, nhãn hiệu, thương mại và các tài liệu khác có trong Trang web này, cũng như phần mềm được sử dụng trong thiết kế và xây dựng Trang web này. Tại đây, bạn được cấp quyền không độc quyền để sử dụng Nội dung, nhưng chỉ khi truy cập Trang web này. Tên và nhãn hiệu MyDoc Pte. Logo Ltd, MyDoc, my-doc, MyDoc và tất cả các nhãn hiệu liên quan đến MyDoc khác được mô tả trên Trang web này, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ của MyDoc Pte. Ltd. Mọi quyền sử dụng Nội dung đều được bảo lưu. Trong đó, ngoại trừ một mức độ nhất định cần thiết cho mục đích giới hạn của việc rà soát tài liệu trên Trang web của chúng tôi, nghiêm cấm sao chép, chuyển thể, phân phối, trình diễn hoặc hiển thị điện tử. Nghiêm cấm sử dụng thương mại bất kỳ Nội dung nào. Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào của chúng tôi làm thẻ meta trên các trang web khác. Bạn không thể hiển thị Trang web này trong các khung (hoặc bất kỳ Nội dung nào qua các liên kết nội tuyến) mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Để tránh nghi ngờ, tất cả tài liệu có trên Trang web là tài sản của chúng tôi hoặc của các đối tác hoặc bên cấp quyền cho chúng tôi.

5. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

a) Quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa hình ảnh, tài liệu, thông tin, tin tức, quảng cáo, danh sách, blog, dữ liệu, văn bản, bài hát, âm thanh, video, đồ họa, phần mềm, webcast, podcast, chương trình phát sóng, tin nhắn và tài liệu khác (“Nội dung của bên thứ ba”) được cấp phép cho MyDoc Pte. Ltd. để sử dụng trên Trang web. Nội dung đó là tài sản riêng của các chủ sở hữu tương ứng. Ngoại trừ một mức độ nhất định cần thiết cho mục đích giới hạn là rà soát Nội dung của bên thứ ba trên Trang web của chúng tôi, nghiêm cấm sao chép điện tử, điều chỉnh, phân phối, trình diễn hoặc hiển thị Nội dung của bên thứ ba. Trang web này cũng có thể chứa các tham chiếu đến nhãn hiệu và tên của bên thứ ba. Các nhãn hiệu và tên này là tài sản riêng của các chủ sở hữu tương ứng.

Trang web này cũng có thể chứa các siêu liên kết và các liên kết khác đến các trang web do các nhà xuất bản không phải MyDoc Pte Ltd., điều hành. bao gồm nhưng không giới hạn nội dung do MyDoc phân phối nhưng thuộc sở hữu của bên thứ ba (“Siêu liên kết”). Các siêu liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn tham khảo. Các trang web được liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của MyDoc Pte. Ltd. và có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản sử dụng của riêng nó. Chúng tôi không phát triển hay rà soát nội dung xuất hiện trong hoặc trên các trang web được liên kết này và bạn đồng ý giữ chúng tôi khỏi các trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web được liên kết đó. Siêu liên kết không nhằm mục đích và không nên được hiểu là có ngụ ý rằng MyDoc Pte. Ltd. xác nhận, tài trợ hoặc hỗ trợ nội dung, nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của các trang web được liên kết đó theo bất kỳ cách nào. Bạn hiểu rằng Trang web hoặc các trang được liên kết có thể chứa nội dung bất hợp pháp hoặc bị phản đối hoặc vi rút nguy hiểm hoặc các thành phần vô hiệu hóa hoặc có hại khác. Nếu bạn quyết định truy cập Trang web hoặc bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết từ Trang web của chúng tôi, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi tổn thất hoặc thương tích nào mà bạn phải chịu với tư cách là người dùng của bất kỳ trang web được liên kết nào, bao gồm cả những tổn thất do hành động ác ý của bên thứ ba gây ra liên quan đến việc lây nhiễm các chương trình vi rút máy tính, mã độc hại hoặc phần mềm không mong muốn có thể lây nhiễm vào máy tính của bạn sau khi chọn một liên kết đến trang web của bên thứ ba được cung cấp trên Trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ nguy hại nào có thể xảy ra từ việc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web. Chúng tôi không cam đoan hoặc đảm bảo rằng các trang web được liên kết sẽ tuân theo bất kỳ mô tả nào trong đó hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động hoặc chức năng mong muốn nào, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc không có vi rút, sâu máy tính, trojan hoặc các thành phần vô hiệu hóa hoặc có hại khác. Chúng tôi không cam đoan hoặc xác nhận và bằng văn bản này, từ chối bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào để xác minh tính đúng đắn, chất lượng, độ chính xác, độ tin cậy, hiệu suất, tính đầy đủ, kịp thời hoặc tính khả dụng liên tục của bất kỳ nội dung nào có trên các trang web được liên kết. Không có gì đảm bảo rằng các liên kết sẽ dẫn bạn đến trang web dự định của bên thứ ba, không có gì đảm bảo rằng trang web đó vẫn có sẵn để xem hoặc không có gì đảm bảo bạn không bị chuyển hướng lại trang web không định hướng trước của bên thứ ba do nhầm lẫn hoặc do hành động của bên thứ ba.

Phần này có thể không áp dụng nếu truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

6. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT NÀO XẢY RA TRÊN TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO BẠN CÓ THỂ PHẢI CHỊU. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN HOẶC ĐẶC BIỆT NÀO, BAO GỒM TỔN THẤT LỢI NHUẬN, NGAY CẢ KHI BẠN TUYÊN BỐ ĐÃ THÔNG BÁO CHO CHÚNG TÔI VỀ NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

7. Bảo mật

a) Tổng quan

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi và từ các tệp cookie. Phụ thuộc vào Chính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để phân tích nội bộ hoặc để liên hệ với bạn về các ưu đãi hoặc khuyến mãi mà chúng tôi tài trợ. Chúng tôi sẽ không cố ý cung cấp bất kỳ thông tin nào (ngoại trừ dưới dạng thống kê tổng hợp không liên kết bạn hoặc danh tính của bạn tới bất kỳ thông tin cụ thể nào và không nhận dạng bạn là khách truy cập vào Trang web này) cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi được sự cho phép của bạn hoặc buộc phải làm như vậy theo lệnh của tòa án hoặc luật pháp địa phương yêu cầu. Bạn đồng ý tôn trọng quyền riêng tư của những người truy cập khác bằng cách không công bố hoặc không thu thập các địa chỉ email có được tại Trang web này.

b) Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật được đưa vào và tạo thành một phần của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng. Việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng cũng bao gồm việc chấp nhận các điều khoản trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Khi có xung đột giữa Điều khoản và Điều kiện Sử dụng và Chính sách Bảo mật, Chính sách Bảo mật sẽ được ưu tiên áp dụng. Để biết thêm thông tin về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng tham khảo trang này.

8. Giả mạo gửi thư rác

Bạn không thể sử dụng Trang web này để gửi thư rác. Bạn không được gửi thư rác đến Trang web này hoặc cho bất kỳ ai có địa chỉ email bao gồm tên miền được sử dụng trên Trang web này. Bạn không được sử dụng tên miền của chúng tôi làm địa chỉ email trả lại giả danh cho bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn truyền từ một vị trí khác hoặc thông qua một dịch vụ khác. Bạn không được giả danh người khác hoặc giả mạo danh tính của họ khi sử dụng Trang web này.

Phần này có thể không áp dụng nếu truy cập Trang web thông qua ứng dụng của bên thứ ba.

9. Bồi thường vi phạm

Quyền truy cập của bạn tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể từ chối quyền truy cập của bạn vào Trang web. Bạn cũng đồng ý thêm rằng, bằng chi phí của mình, bảo vệ và bồi thường cho chúng tôi và giữ chúng tôi vô hại trước tất cả các khiếu nại có thể được xác nhận để chống lại chúng tôi và tất cả các tổn thất phát sinh do bất kỳ vi phạm nào đối với Điều khoản và Điều kiện Sử dụng.

10. Điều khoản và Điều kiện Sử dụng hoàn chỉnh – Không cam đoan

Điều khoản và Điều kiện Sử dụng cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến quyền truy cập và sử dụng Trang web này của bạn và thay thế mọi cam đoan hoặc thỏa thuận trước đây hoặc hiện tại (ngoài Chính sách bảo mật sẽ kiểm soát trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Trang web và Điều khoản và Điều kiện Sử dụng). Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng bằng Điều khoản và Điều kiện Sử dụng. Điều khoản và Điều kiện Sử dụng không được sửa đổi, rõ ràng hoặc ngụ ý, ngoại trừ những điều khoản được nêu dưới đây trong Phần 11.

11. Sửa đổi – Chấm dứt

a) Tổng quan

Nhân viên của chúng tôi không được phép thay đổi các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng. Điều khoản và Điều kiện Sử dụng chỉ có thể được sửa đổi (1) bằng cách nhận được sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi trong bản thỏa thuận do chúng tôi ký, hoặc (2) như được nêu dưới đây trong tiểu mục (b).

b) Các sửa đổi định kỳ

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng theo cân nhắc của riêng mình mà không cần thông báo trước, và quyền truy cập Trang web này của bạn được điều chỉnh liên tục khi bạn tuân thủ phiên bản mới nhất của Điều khoản aà Điều kiện Sử dụng này. Chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang này trong ba mươi (30) ngày sau bất sửa đổi hoặc điều chỉnh nào đối với Điều khoản và Điều kiện Sử dụng. Bạn đồng ý soát xét lại trang này ít nhất ba mươi (30) ngày một lần.

Chúng tôi có thể cập nhật Trang web theo từng thời điểm, và có thể thay đổi nội dung và dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web bất kỳ lúc nào để tuân thủ những thay đổi trong luật và yêu cầu của quy định liên quan hoặc để thực hiện các điều chỉnh và cải tiến kỹ thuật nhỏ. Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Trang web sẽ gây ảnh hưởng bất lợi đến bạn mà không thông báo trước cho bạn.

12. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có tranh chấp, tranh cãi hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này, bạn đồng ý không tiến hành bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào TRỪ KHI cả bạn và chúng tôi (“các Bên”) đã nỗ lực hợp lý để giải quyết các tranh chấp này thông qua hòa giải theo quy tắc hòa giải của Trung tâm Hòa giải Việt Nam. Bên nhận được thông báo hòa giải từ Bên kia sẽ đồng ý và tham gia vào quá trình hòa giải. Điều khoản và Điều kiện Sử dụng sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Viêt Nam. Bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền độc quyền của Tòa án Việt Nam để giải quyết mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng Trang web này.

13. Giải thích

Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện Sử dụng bị phán quyết là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì phần đó sẽ được coi là được sửa đổi để có hiệu lực giống như bản dự thảo ban đầu nhất có thể. Bất kỳ phần nào không hợp lệ hoặc không thể thực thi phải được hiểu theo nghĩa hẹp nhất có thể để Điều khoản và Điều kiện Sử dụng có hiệu lực nhiều nhất có thể.

Câu hỏi, Khiếu nại và Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản và Điều kiện Sử dụng, các chính sách và thực tiễn của chúng tôi, các quyền của bạn theo tuyên bố này và các giao dịch của bạn với MyDoc, vui lòng gửi email tới support@my-doc.com hoặc qua thư đến địa chỉ bên dưới:

Data Protection Officer
MyDoc Pte Ltd
137 Market St, #02-01,
Singapore 048943

Dated: 14 September 2019